Regulaminy

REGULAMIN SPOTKANIA
NetworKINGus

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem wydarzenia (dalej: „Wydarzenie”) jest Eventualnie Paulina Pięta wraz z zespołem organizacyjnym (dalej: „Organizator”).
 2. W skład zespołu organizacyjnego wchodzą: Paulina Pięta, Magdalena Chłopek-Rek, Marlena Żyła.
 3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu i obowiązują wszystkich jej uczestników.
 4. Wzięcie udziału w wydarzeniu oznacza akceptację Regulaminu.
 5. Uczestnikami NetworKINGusa są aktywne osoby zainteresowane tematyką wydarzenia (dalej: „Uczestnicy”) – przedsiębiorcy, freelancerzy, blogerzy, aktywiści.
 6. W ramach spotkania odbywają się wykłady, prezentacje oraz zabawy integracyjne.

 

Zasady uczestnictwa:

 1. NetworKINGus to wydarzenie skierowane do wszystkich aktywnych osób, które odbędzie się …….   w Business Lantern Office, ul. 1-go Maja 191 w Kielcach.
 2. Godzina rozpoczęcia wydarzenia – 17.00. Przewidywany czas zakończenia wydarzenia – 20.30.
 3. Uczestnikiem NetworKINGusa może zostać osoba zarejestrowana na wydarzenie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.networkingus.pl. Zapisanie się na wydarzeniu na portalu Facebook.com nie oznacza dokonania rejestracji.
 4. Rejestracja na wydarzenie trwa do …………
 5. Uczestnictwo w wydarzeniu jest płatne. Bilet wstępu mają następujące ceny: ….. zł. W dniu wydarzenia opłata za uczestnictwo wynosi ………zł. Istnieje możliwość skorzystania z promocji przy wcześniejszej rejestracji – ….. zł.
 6. Obowiązkowa rejestestracja na stronie konkretnego szkolenia. 
 7. Opłatę za Wydarzenie należy uiścić poprzed odpowiednią metodę płatności dostępną na stronie www.networkingus.pl.
 8. Na indywidualną prośbę Uczestnika Organizator wystawi fakturę za udział w wydarzeniu.  W celu otrzymania faktury prosimy o zaznaczenie tej informacji na podsumowaniu zamówienia. 
 9. Uczestnikowi, który nie przyjdzie na wydarzenie, a zapłaci za uczestnictwo, nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania nazw firm wraz ze stanowiskami osób biorących udział w wydarzeniu. Wzięcie udziału w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.
 11. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w wydarzeniu w przypadku, gdy ten nie zarejestrował się prawidłowo lub nie uiścił on opłaty za udział w wydarzeniu, w terminach określonych przez Organizatora bądź z innych powodów wyżej nie wymienionych w przypadku gdy jego uczestnictwo naruszałoby zasady organizacji wydarzenia.

 

Zasady spotkania:

 1. Organizatorzy zapewniają darmowe napoje (kawa, herbata, woda, sok) i przekąski dla każdego uczestnika.
 2. Uczestnik może skorzystać z atrakcji zorganizowanej na wydarzeniu w tym: wysłuchanie prelekcji, darmowych konsultacji u partnerów biznesowych, darmowych zdjęć, udziału w konkursach z nagrodami.
 3. Prosi się o nie wchodzenie i wychodzenie do sali w trakcie trwania Wydarzenia.
 4. Prosi się o wyciszenie swoich telefonów komórkowych podczas trwania Wydarzenia.
 5. Partnerzy Wydarzenia mogą prowadzić działania marketingowe i sprzedażowe podczas wydarzenia.
 6. Organizator wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za formę i instrumenty przekazu marketingowego, który kieruje sponsor do osób przebywających w miejscu odbywającej się Wydarzeniu.

 

Dane osobowe uczestników

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Wydarzenia jest Paulina Pięta prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Eventualnie Paulina Pięta, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. bp. Czesława Kaczmarka, nr 6/103, 25-022 Kielce, NIP: 6572687082, REGON: 363750429, napisz@eventualnie.com
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników:
 1. w celu umożliwienia im wzięcia udziału w Wydarzeniu, a więc w celu wykonania umowy, która łączy Organizatora z Uczestnikiem (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – „RODO”);
 2. w celu dokumentacji, promocji lub reklamy imprez organizowanych przez Organizatora – na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Organizator może udostępnić dane osobowe Uczestników swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak: dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi informatyczne, podmioty świadczące usługi księgowe czy podmioty świadczące usługi marketingowe.
 2. Organizator może udostępnić dane osobowe Uczestników niezależnym administratorom jakimi są partnerzy Wydarzenia, jeżeli będzie to potrzebne na przykład dla przekazania przez partnera nagrody dla Uczestnika.
 3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników przez okres 10 lat od dnia wzięcia udziału w Wydarzeniu.
 4. Osobom, których dane dotyczą przysługują prawa takie jak: (1) prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii; (2) prawo do sprostowania danych osobowych; (3) prawo do usunięcia danych osobowych; (4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; (4) prawo do przeniesienia danych osobowych; (5) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; (6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; (7) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli zgoda jest podstawą przetwarzania danych.
 5. W celu wykonania powyższych praw należy skontaktować się z Organizatorem.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Wydarzeniu.

Postanowienia końcowe:

 1. Imprezy organizowane na podstawie niniejszego regulaminu mają charakter zamknięty i nie stanowią imprez masowych w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504), chyba że jednoznacznie wynika to z oferty handlowej i jest pisemnie potwierdzone w ofercie.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas wydarzenia.
 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Wydarzeniem, jak również w miejscach zakwaterowania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Wydarzeniu odbywa się za zwrotem w całości wpłaconej wcześniej opłaty za uczestnictwo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Wydarzeniem.
 6. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
 7. Przebieg wydarzenia może być utrwalany poprzez wykonywanie fotografii lub nagrań wideo. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku oraz rozpowszechnianie utrwalonego wizerunku z wykorzystaniem dowolnego sposobu, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w całości i we fragmentach, w tym w Internecie w szczególności w celach takich jak marketing, promocja oraz informowanie o wydarzeniu. Zgoda obejmuje zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak też stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 8. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego przez stronę www.networkingus.pl, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem, a Organizatorem.

 

 

 

REGULAMIN SZKOLENIA
NetworKINGus

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem szkolenia (dalej: „Szkolenie”) jest Eventualnie Paulina Pięta wraz z zespołem organizacyjnym (dalej: „Organizator”).
 2. W skład zespołu organizacyjnego wchodzą: Paulina Pięta, Magdalena Chłopek-Rek.
 3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu i obowiązują wszystkich jej uczestników.
 4. Wzięcie udziału w wydarzeniu oznacza akceptację Regulaminu.
 5. Uczestnikami szkolenia NetworKINGus są aktywne osoby zainteresowane tematyką szkolenia (dalej: „Uczestnicy”) – przedsiębiorcy, marketingowcy itp. 

 

Zasady uczestnictwa:

 1. Szkolenie NetworKINGus odbędzie się  w Business Lantern Office, ul. 1-go Maja 191 w Kielcach.
 2. Godzina rozpoczęcia szkolenia – 09.00. Przewidywany czas zakończenia wydarzenia – 17.00.
 3. Uczestnikiem szkolenia NetworKINGusa może zostać osoba zarejestrowana poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.networkingus.pl. Zapisanie się na wydarzeniu na portalu Facebook.com nie oznacza dokonania rejestracji.
 4. Rejestracja na wydarzenie trwa do ………….
 5. Uczestnictwo w wydarzeniu jest płatne. Bilet wstępu mają następujące ceny: bilet w przedsprzedaży – ….. zł, bilet standard – …….., bilet classic – …….. zł. 
 6. Obowiązkowa rejestestracja na stronie konkretnego szkolenia. 
 7. Opłatę za Wydarzenie należy uiścić poprzed odpowiednią metodę płatności dostępną na stronie www.networkingus.pl.
 8. Na indywidualną prośbę Uczestnika Organizator wystawi fakturę za udział w wydarzeniu.  W celu otrzymania faktury prosimy o zaznaczenie tej informacji w podsumowaniu zamówienia. 
 9. Uczestnikowi, który nie przyjdzie na wydarzenie, a zapłaci za uczestnictwo, nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania nazw firm wraz ze stanowiskami osób biorących udział w wydarzeniu. Wzięcie udziału w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.
 11. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w wydarzeniu w przypadku, gdy ten nie zarejestrował się prawidłowo lub nie uiścił on opłaty za udział w wydarzeniu, w terminach określonych przez Organizatora bądź z innych powodów wyżej nie wymienionych w przypadku gdy jego uczestnictwo naruszałoby zasady organizacji wydarzenia.

 

Zasady spotkania:

 1. Organizatorzy zapewniają darmowe napoje (kawa, herbata, woda) i obiad dla każdego uczestnika.
 2. Prosi się o nie wchodzenie i wychodzenie do sali w trakcie trwania Szkolenia.
 3. Prosi się o wyciszenie swoich telefonów komórkowych podczas trwania Szkolenia.

 

Dane osobowe uczestników

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Wydarzenia jest Paulina Pięta prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Eventualnie Paulina Pięta, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. bp. Czesława Kaczmarka, nr 6/103, 25-022 Kielce, NIP: 6572687082, REGON: 363750429, napisz@eventualnie.com
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników:
 1. w celu umożliwienia im wzięcia udziału w Szkoleniu, a więc w celu wykonania umowy, która łączy Organizatora z Uczestnikiem (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – „RODO”);
 2. w celu dokumentacji, promocji lub reklamy imprez organizowanych przez Organizatora – na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Organizator może udostępnić dane osobowe Uczestników swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak: dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi informatyczne, podmioty świadczące usługi księgowe czy podmioty świadczące usługi marketingowe.
 2. Organizator może udostępnić dane osobowe Uczestników niezależnym administratorom jakimi są partnerzy Szkolenia, jeżeli będzie to potrzebne na przykład dla przekazania przez partnera nagrody dla Uczestnika.
 3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników przez okres 10 lat od dnia wzięcia udziału w Szkoleniu.
 4. Osobom, których dane dotyczą przysługują prawa takie jak: (1) prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii; (2) prawo do sprostowania danych osobowych; (3) prawo do usunięcia danych osobowych; (4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; (4) prawo do przeniesienia danych osobowych; (5) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; (6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; (7) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli zgoda jest podstawą przetwarzania danych.
 5. W celu wykonania powyższych praw należy skontaktować się z Organizatorem.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Szkoleniu.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Imprezy organizowane na podstawie niniejszego regulaminu mają charakter zamknięty i nie stanowią imprez masowych w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504), chyba że jednoznacznie wynika to z oferty handlowej i jest pisemnie potwierdzone w ofercie.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas wydarzenia.
 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Szkoleniem, jak również w miejscach zakwaterowania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Szkoleniu odbywa się za zwrotem w całości wpłaconej wcześniej opłaty za uczestnictwo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku ze Szkoleniem.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeśli nie zostanie zberana odpowiednia liczba Uczestników. Informacja o minimalnej ilości Uczestników będzie dostępna na odpowiedniej stronie szkolenia.
 7. W przypadku, gdy Szkolenie nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
 8. Przebieg wydarzenia może być utrwalany poprzez wykonywanie fotografii lub nagrań wideo. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku oraz rozpowszechnianie utrwalonego wizerunku z wykorzystaniem dowolnego sposobu, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w całości i we fragmentach, w tym w Internecie w szczególności w celach takich jak marketing, promocja oraz informowanie o wydarzeniu. Zgoda obejmuje zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak też stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 9. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego przez stronę www.networkingus.pl, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem, a Organizatorem.